Onderzoekend en ontwerpend leren

Wilt u met uw collega’s de kwaliteit van uw profielwerkstukken te verhogen? Het ondersteuningstraject ‘Onderzoek en ontwerponderzoek in het voortgezet onderwijs' heeft als doel docententeams van scholen te ondersteunen met de professionaliseringsvragen die zij hebben rondom het begeleiden van onderzoek door leerlingen.

Het traject is gebaseerd op een behoeftenanalyse van een aantal scholen uit het Food Valley scholennetwerk. Aan de hand van enkele interviews zijn de belangrijkste scholingswensen en knelpunten geïnventariseerd waar docenten mee te maken krijgen bij het vormgeven van het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is de meesterproef in het vo op het punt van onderzoekend en ontwerpend leren.

De opzet van het ondersteuningstraject wordt hieronder in grote lijnen beschreven.

Doel en doelgroep van het ondersteuningstraject

Het doel van het traject is de scholen uit het scholennetwerk te ondersteunen bij het versterken van de wijze waarop zij vormgeven aan onderzoekend en ontwerpend leren. Dit doen wij door scholing  te bieden aan enerzijds (Bèta-)teams binnen de scholen en anderzijds bovenschools aan individuele docenten (havo/vwo) met specifieke leervragen.

Vormgeving van het ondersteuningstraject

Bij de ondersteuning van de scholen wordt zo veel mogelijk maatwerk geleverd. Dit betekent dat met name in de startfase in overleg met de participerende scholen wordt bepaald wat de behoeften zijn. Afhankelijk van de wensen van de scholen worden eenmalige trainingen ontwikkeld dan wel trajecten met meerdere bijeenkomsten. Een thema dat zich beter in een ontwikkeltraject met meerdere bijeenkomsten laat vormgeven is bijvoorbeeld: de doorlopende leerlijn. Hoe kan de school van onderbouw naar bovenbouw een doorlopende leerlijn vormgeven op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren?

Eerder behaalde resultaten

In het verleden hebben Erik Heijmans (Wageningen University) en Arjen Nawijn (STOAS Wageningen Vilentum Hogeschool) trajecten georganiseerd rondom de thema’s:

Ontwerponderzoek
Wat zijn kenmerken van ontwerpgericht onderzoek en hoe kan ik hier met mijn leerlingen vorm aan geven?

Toetsing
Welk instrumentarium is beschikbaar voor het beoordelen van een profielwerkstuk? Hoe kan ik naast het product ook het leerproces in de toetsing meenemen?

Standaarden
Wat zijn de standaarden die de school hanteert bij de beoordeling van profielwerkstukken? Waarin zijn de standaarden voor de havo anders dan de standaarden van het vwo?

Coaching
Hoe kan ik de begeleiding organiseren en structureren gegeven de tijd die voor het profielwerkstuk staat? Hoe geef ik effectieve feedback op zowel inhoud als proces? Hoe bevorder ik het eigenaarschap bij de leerlingen?

Verwachtingen

Van de scholen die gaan participeren in het project wordt een investering verwacht tot aan de zomervakantie. Hierbij denken wij aan de volgende inzet:

  1. Twee tot maximaal drie bijeenkomsten (dagdelen) met het volledige (bèta)team.
  2. Inzet van één of twee trekkers binnen het team. Met deze mensen zullen meerdere afspraken gemaakt worden tijdens het ondersteuningstraject (minimaal 25 uur).
  3. Presentatie van de opgedane “Good practices” aan het FVSN netwerk.

Wilt u met één van de genoemde thema’s aan de slag of heeft u andere professionaliseringsvragen waar u mee aan de slag zou willen, neem dan contact op met Arjen Nawijn via a.nawijn@stoasvilentum.nl.